DAGLIG KONTROLL OCH UPPFÖLJNING

Vattenreglering

I förbundets organisation finns en regleringssamordnare som sköter och samordnar regleringen av Hjälmarens vattennivå enligt gällande vattendom, VA 15/83. I praktiken innebär det en daglig kontroll av vattennivån i sjön och att noga följa väderprognoser. Med hänsyn till detta och andra påverkande faktorer beslutar regleringssamordnaren om stängning eller öppning av dammluckor för att hålla rätt flöde. Regleringen utförs av en utsedd entreprenör. Hjälmaren regleras via Hyndevadsdammen i Eskilstunaån. Länsstyrelsen i Södermanland är kontrollmyndighet till Hjälmarens vattenförbund.

Många yttre faktorer påverkar

Det är många faktorer att ta hänsyn till i regleringsplaneringen, mängden nederbörd, snösmältning, fuktighet i marken, temperatur och så vidare. Regleringssamordnaren följer nogsamt väderrapporter året om och de vårflodsprognoser som SMHI arbetar fram i samband med snösmältningen.

Enligt vattendomen får nivån i Hjälmaren variera mellan 22,10 och 21,62 meter. Vattendomen säger att varje år ska nivån den 20 maj,
i möjligaste mån, inriktas mot 21,95, där den s k ”Räta linjen” börjar, och falla ner till 21,73 m den 1 oktober. Beroende på temperatur,
lite eller mycket nederbörd blir det större eller mindre avvikelser
från den ”Räta linjen”.

För att sänka vattennivån med 1 cm krävs ett flöde på 55 kubikmeter per sekund i ett dygn! En varm sommardag kan bara avdunstning sänka vattennivån med 0,5 cm.

Hjälmaren är en förhållandevis grund sjö, med ett medeldjup på
6,2 meter. Därför kan yttre omständigheter såsom kraftig snösmältning eller längre torrperioder snabbt påverka vattennivån.

I Eskilstunaån finns fem kraftstationer som ägs och sköts av privata kraftverksbolag.

Hyndevadsdammen är regleringsdamm för Hjälmaren och porten mellan Hjälmaren och Mälaren.