Oktober 2019

Maj till september 2019

Fjolårets torra och heta sommarmånader påverkade grundvattennivån dramatiskt. Grundvattenmagasinens nivåer har en stor inverkan på sjöar och vattendrag. Magasinen har fortfarande inte fyllts upp till en tillfredställande nivå. SMHI och SGU, Sveriges geologiska undersökning, har ständigt rapporterat om nivåer under eller mycket under det normala. 

Temperaturen under 2019 års period för räta linjen har varit mer normal jämfört med i fjol. Det innebär att avdunstningen varit begränsad. Nederbörden under perioden har inte haft stor påverkan på Hjälmarens vattennivå. Det har varit låg volym på tillflödet av vatten till Hjälmaren. Flödet vid Hyndevadsdammen minskades under perioden stegvis ned till minimitappning, vilket innebär cirka 3 m3/sekund. Därtill kommer en tappningsmarginal som är överenskommen med tillsynsmyndigheten.

Hjälmarens vattennivå regleras enligt vattendom VA15/83. Nivån mäts under perioden 20 maj till 1 oktober varje år och ska följa en rät linje med ingångsvärde 21,95 m.ö.h. den 20 maj och falla ned till 21,73 m.ö.h. den 1 oktober (RH00). 

Maj 2019

Start för Räta linjen 2019

Hjälmarens vattennivå regleras enligt vattendom VA 15/83. Det innebär bl a att under perioden 20 maj till 1 oktober varje år skall vattennivån följa den s k Räta linjen med en nivå den 20 maj på 21,95 m.ö.h och falla ned till 21,73 m.ö.h. den 1 oktober (RH00).Den 20 maj 2019 var medelvattennivån i Hjälmaren precis på startvärdet för Räta linjen, 21,95 m.ö.h (RH00). Vattennivån påverkas av många faktorer. Beroende på hur temperatur, nederbörd och avdunstning utvecklas under perioden fram till 1 oktober kan avvikelser från den önskvärda Räta linjen uppstå.

Mars 2019

Verksamhetsåret 2018

2018 går till historien som ett värmerekordens år! Vattennivåerna var i fokus både för sjöar och grundvatten.

Hjälmarens vattennivå skall enligt gällande vattendom, följa en rät linje under perioden 20 maj till 1 oktober varje år. Det innebär att vattennivån den 20 maj ska vara 21.95 m.ö.h. och falla ned till 21.73 m.ö.h. den 1 oktober (RH00). Beroende på temperatur, lite eller mycket nederbörd kan det bli större eller mindre avvikelser från den ”Räta linjen”.

Den extrema värmen vi upplevt senaste tiden har stor påverkan på vattennivåer både i sjöar och på grundvatten. Trots de svåra förutsättningarna som vårens torra väderlek medförde var vattennivån i Hjälmaren 21.95 den 20 maj 2018. Det mycket torra och även heta sommarvädret som följde påverkade vattennivån negativt. Med stigande temperaturer ökar avdunstningen. I praktiken innebär det att mängden vatten motsvarande en halv normalstor swimmingpool kan dunsta bort varje sekund p g a värme och vind. För att motverka den sjunkande nivån minskades avtappningen vid Hyndevadsdammen i början av juni.

Eftersom värmen fortsatte och regnet lyste med sin frånvaro minskades avtappningen ytterligare från mitten av juni ned till minimitappning. Minimitappning innebär ett flöde på cirka 3 m3/sekund. Därtill kommer en tappningsmarginal som är överenskommen med tillsynsmyndigheten, Eskilstuna kommuns miljökontor. Den låga avtappningen varade hela hösten.

Vädrets makter är svåra att rå på. Hösten blev både varm och nederbördsfattig. En viss avvikelse från räta linjen uppstod, dock helt acceptabel med tanke på det torra och varma året. Trots det hölls vattennivån i Hjälmaren på en betydligt stabilare nivå jämfört med de övriga större sjöarna i Sverige.

Under senhösten 2018 påbörjades en ombyggnation av Hyndevadsdammen som kommer att underlätta arbetet med luckdragningen. Manövreringen av luckorna kommer fortsättningsvis att göras med hjälp av en rälsburen vagn.

Sammanställning av Hjälmarens vattennivå 2018. Vattennivån steg i jämn takt i slutet av året.
Källa: Hjälmarens vattenförbund

Vattennivån november 2018 jämfört med medelvattenstånd för månaden. Hjälmaren har jämfört med de övriga stora sjöarna klarat sig relativt bra. I Vänern förorsakade den extremt låga vattennivån stora problem för sjöfarten.

Januari 2019

Hyndevadsdammen har fått en ansiktslyftning

Sedan 1880 har Hyndevadsdammen varit en viktig port för reglering av Hjälmarens vattennivå ut i Mälaren genom Eskilstunaån. Under årens lopp har flertalet förbättringar och renoveringar genomförts av dammen. Reglering av dammluckorna har dock sedan 1880 skötts manuellt, ett tungt och krävande arbete där specialverktyg behövts för att lyfta luckorna.

Under 2018 tog styrelsen i Hjälmarens vattenförbund beslutet att investera i en ombyggnation av den stora dammen. Detta för att både underlätta och göra arbetet med bland annat luckdragning säkrare.

Den stora dammen, som består av 28 luckor, har nu försetts med en räls där en eldriven vagn kan föras fram och tillbaka. Luckdragning kommer att ske med hjälp av elmanövrerade skruvdomkrafter. Vagnen har också en arbetsplattform försedd med säkerhetslinor varifrån underhållsarbete kan ske. Vagnkonstruktionen gör att arbetet med luckorna i stora dammen i fortsättningen kan ske på ett säkrare och enklare sätt.

Dammområdet klassas som en arbetsplats där obehöriga av säkerhetsskäl inte får vistas. I samband med ombyggnationen av dammen förstärks också tillträdesskyddet.

Hyndevadsdammen har byggts om för att förenkla underhållsarbeten.

Juni 2018

Vattennivån följer en rät linje

Det är många faktorer som påverkar vattennivån i Hjälmaren. Den största faktorn är väder och temperatur. Nederbörd, som snö och regn, har stor inverkan. Men även sol, värme och höga temperaturer påverkar vattennivån.

Vattendomen styr Vattennivån i Hjälmaren regleras enligt en vattendom, VA 15/83. Den anger viktiga gränsvärden som regleringen ska följa, där högsta dämningsgräns anges till 22,10 m och lägsta till 21,62 m. Avvikelser från de angivna gränsvärdena är under särskilda förhållanden tillåtna. Vattennivån ska också följa den s k ”Räta linjen” med, i genomsnitt under en period, så små avvikelser som möjligt. Den ”Räta linjen” innebär att dämningsgränsen den 20 maj varje år ska vara så nära 21,95 m och 21,73 m den 1 oktober samma år. Den 20 maj i år var vattennivån cirka 21,95 m.

Normal vårflod

Trots en på många håll snörik vinter 2017/2018 var inte vårfloden så omfattande. Snörikedomen var inte så stor i Hjälmarens tillrinningsområde. Vårfloden kan därför anses som normal med ordinära vattenflöden.

Torr och het försommar

Vi har upplevt en väderleksmässigt historisk försommar. Värmerekord på värmerekord har rapporterats. Solen har strålat och regnet har uteblivit. Vattentemperaturen i Hjälmaren stiger snabbt och gör att vattnet dunstar fortare än vid normala väderförhållanden. I en sådan het period som vi haft under maj och juni är avdunstningen cirka 2-5 mm/dygn. Det är en viktig faktor som Hjälmarens vattenförbunds regleringssamordnare måste ta hänsyn till vid bedömningen av hur högt vattenflöde som ska passera genom Hyndevadsdammen.

Reglering av dammluckor

Hyndevadsdammen reglerar vattennivån i Hjälmaren. Regleringssamordnaren beordrar hur och när luckdragning ska ske. Under vårflodsperioden strömmade cirka 55 kubikmeter vatten per sekund genom dammen. Under maj och juni har flödet varit betydligt lugnare och uppgår till cirka 5 kubikmeter per sekund. Vattendomen godkänner en minimitappning på cirka
3 kubikmeter per sekund.

April 2018

Verksamhetsåret 2017

Sommaren 2016 var mycket torr vilket gjorde att vattennivån vid årsskiftet 2016/2017 var låg. Vårfloden uteblev helt 2017 och vattennivån var fortsatt låg. Hyndevadsdammen stängdes redan i juli 2016 och öppnades inte förrän i december 2017. Det orsakade problem för kraftbolag, båtfolket och andra intressenter. Man lyckades dock hålla de stipulerade gränsvärdena i den vattendom som Hjälmaren regleras efter. Där högsta dämningsgräns är 22,10 och lägsta 21,62, med vissa undantag för mycket torra perioder. Vid vattennivå 21,62 gäller minimitappning vid Hyndevadsdammen. Hösten rikliga nederbörd gjorde att vattennivån snabbt steg och vid årsskiftet nådde 21,96 m.

Hyndevadsdammen har genomgått funktionskontroll och vissa justeringsarbeten utfördes. Miljökontoret i Eskilstuna och SMHI gjorde tillsynskontroll av dammen. Området kring dammen säkrades med låsta grindar. Tillsammans med Eskilstuna kommun och kraftbolaget Strömfallet AB slutfördes en dammsäkerhetsklassificering av Hyndevadsdammen. Ansökan skickades till Miljökontoret i Eskilstuna 2017-06-27.

Underhåll av mätstationerna i Hjälmaren utfördes under 2017.

Utprickning och underhåll av farleder i Hjälmaren utfördes av anlitad entreprenör enligt avtal.