19 september 2022

Den ”nya” Hyndevadsdammen tar form

Arbetet på Hyndevadsdammen är åter igång efter sommaruppehållet och går raskt framåt. Förutsättningarna har varit mycket gynnsamma och gjort att arbetet fortlöpt utan några förseningar eller avbrott.


Den stora dammens projekt delades upp i två etapper, varav den första delen stod färdig inför semestern. Nu återstår färdigställandet av den kvarstående delen. Den gamla dammen hade i stora fåran 28 träluckor, de ersätts nu med totalt 10 stålluckor. I veckan som gick monterades de sista fem luckorna. En del arbete med elektronik och andra markarbeten kvarstår. I mitten av oktober beräknas fångdammarna rivas och fåran vattenfyllas. Dammen beräknas vara fullt funktionell i slutet av november.

De sista fem luckorna i Hyndevadsdammen lyfts på plats.

4 juli 2022

Arbetet vid Hyndevadsdammen och Hjälmarens vattennivå

I våras påbörjades arbetet med den stora dammen vid Hyndevad. De 28 träluckorna byts ut mot 10 nya luckor i stål. Infästningen säkras med en ny gjuten bottenplatta och ramkonstruktionen förankras cirka 4 meter ned i berget. Arbetet är uppdelat i 2 etapper varav den första delen är färdigställd till semestern. Fem nya luckor är monterade. Fångdammar avgränsar vattnet och torrlägger arbetsområdet. Reglering av vattennivån sker under arbetsperioden via den lilla dammen. Projektet fortlöper enligt plan och förhållandena har hittills varit mycket gynnsamma. Tidplanen är att arbetet ska vara färdigt under hösten 2022. 

FARA att vistas vid dammen

Området runt dammen är inte tillåtet för obehöriga att beträda. Det gäller även om man kommer sjöledes i båt, kanot eller på SUP-bräda. Dammen skapar starka strömmar i vattnet. Den lilla dammen färdigställdes under 2021 och är i funktion. De nya luckorna är breda vilket kan medföra stor fara. Just nu är dammen dessutom ett inhägnat och kameraövervakat arbetsområde, där överträdelse kan beivras. 

Vattennivån

Regleringen av Hjälmarens vattennivå är under arbetsperioden särskilt uppmärksammat då det är av yttersta vikt att balansera nivån för Hyndevadsdammens begränsade avbördningsförmåga.

2022 års ingång för Räta linjen kunde hållas inom marginalen ± 5 cm och följer nu Räta linjens successiva nedgång. Så här års har avdunstningen en stor påverkan på vattennivån. Hyndevadsdammen är sedan en tid tillbaka inställd på minimivattenföring. 

21 maj 2022

Hjälmarens nivå möter Räta linjen inom tillåten marginal

Vintern är förbi och våren har tagit ett fast grepp om naturen. I år uteblev den ”normala” vårfloden då vintern var relativt nederbördsfattig. I mars och april fortsatte det torra vädret med undantag för kung Bores återkomst i början av april. I Örebrotrakten föll cirka 5 dm snö vilket hade stor påverkan på inflödet till Hjälmaren. Detta samtidigt som underhållsarbetet i det stora dämmet i Hyndevadsdammen påbörjats med anläggande av fångdammar. Under några dagar fick arbetet avstanna för att öka flödet genom dammen och stabilisera Hjälmarens nivå. Igår passerade vi den 20 maj och enligt gällande vattendom ska sjöns nivå i möjligaste mån då inriktas mot 21,95 m.ö.h, med marginal ± 5 cm. Hjälmarens vattennivå var den 20 maj 2022 21,93 och idag (21 maj) har den stigit till 21,94.

Regleringsarbetet 2022 blir ett speciellt år då det är extremt viktigt att balansera mellan vattennivå och tillräckligt vattenflöde i Hyndevadsdammen eftersom det under byggnationstiden finns begränsade möjligheter att hantera höga vattenflöden. Försiktighetsåtgärder är vidtagna för att minska översvämningsrisken och det är av yttersta vikt att tidplanen för underhållsarbetet hålls så att dammen står färdig inför högvattensäsongen 2022/2023.

5 maj 2022

2022 års utprickning är genomförd

Vi kan meddela att alla prickar och fyrar är rättade och kontrollerade inför båtsäsongen 2022.

Upptäcker du fel rörande farlederna kan du rapportera dessa direkt via mail till Hjälmarens vattenförbund, utprickning@hjalmarensvattenforbund.se eller via Sjöfartsverkets formulär.

28 april 2022

Arbetet på Hyndevadsdammen fortsätter

Förra året startade arbetet med att modernisera Hyndevadsdammen. Dammen är uppdelad på två fåror och 2021 genomfördes arbetet i lilla dammen. De gamla träluckorna ersattes med nya ramar och luckor i stål som förankrades i en ny bottenkonstruktion. De nya luckorna har eluppvärmning och kan också fjärrmanövreras. Den nya tekniken underlättar stort vid regleringsarbetet, både i precision och hantering. 

Nu är arbetet igång i den stora dammen. Arbetet är mer omfattande jämfört med den lilla dammen, då dammfåran är bredare.  De 28 träluckorna ska ersättas med 10 stålluckor. Fångdammar har nu anlagts för att torrlägga arbetsområdet. All reglering sköts under arbetsperioden via den lilla dammen.  Arbetet startade i slutet av april och beräknas vara klart under november månad. Entreprenörer är NCC och Jakobsons Smide.  

26 januari 2022

Hjälmarens nivå

Vintern har hittills bjudit på en växlande väderlek. Nederbörden har kommit i form av både regn och snö. Temperaturen har också varierat från rejäl kyla till omkring nollan, vilket gjort att den snö som kommit då tinat bort. Hjälmarens nivå ligger på en för årstiden bra nivå.

Den nyinvigda dammkonstruktionen i Hyndevadsdammens lilla fåra har med sina eluppvärmda och fjärrstyrda luckor underlättat vid regleringsarbetet.

30 november 2021

Lilla dammen är återinvigd

Måndagen den 29 november 2021 blir en historisk viktig dag för Hyndevadsdammen då den lilla dammen återinvigdes. Dammen har genomgått ett underhållsarbete som garanterat ger en tät och säker dammkonstruktion. Den nya dammen har luckor i stål som kan fjärrstyras. 
Hjälmarens vattenförbunds ordförande Kristina Birath inledde ceremonin med att tala om vikten av att den lilla dammen nu har moderniserats för att underlätta regleringsarbetet. Hon poängterade också vikten av samverkan mellan olika parter i det framtida arbetet med Hjälmarens vattennivå. Ett stort tack riktades också till NCC och Jakobsons Smide med underleverantörer som utfört entreprenaden samt till alla övriga som deltagit i arbetet.

Bengt Dalme, styrelseledamot i vattenförbundet och representant för Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsjordar, gav en historisk tillbakablick på dammens tillkomst i samband med den stora sjösänkningen av Hjälmaren för cirka 140 år sedan.

Ett femtiotal inbjudna gäster kunde med spänning se hur dammen invigdes av landshövdingarna från Södermanland och Örebro genom att en dammlucka öppnades via mobiltelefon. Landshövdingarna Beatrice Ask och Mara Larsson framhåll i sitt invigningstal glädjen i att medverka vid denna ceremoni och Hjälmarens viktiga betydelse både som dricksvattentäkt och för professionell, sjönära verksamhet samt för rekreation.

Här kan du följa arbetet från start till mål:

8 oktober 2021

Förarbetet klart

Underhållsarbetet vid lilla dammen i Hyndevadsdammen fortgår enligt plan. Under flera veckor har ett förberedande arbete pågått där torrläggning av dammfåran, rivning av den gamla dammen och ursågning för tröskel i berggrunden gjorts. Arbetet har gått mycket bra. Nu förbereds för infästning av den nya dammkonstruktionen som levereras vecka 41. 

Förberett för montering av ny dammkonstruktion.

5 oktober 2021

Räta linjen i mål den 1 oktober

Den 1 oktober ska Hjälmarens nivå inriktas mot 21,73, ± 5 cm, enligt Räta linjen. I år var vattennivå exakt på Räta linjens slutpunkt 21,73.

Att följa Räta linjen är en mycket svår balansgång. Den gäller från 20 maj till 1 oktober varje år, en tidsperiod där vädret kan variera från skyfall till långvarig torka, faktorer som starkt påverkar Hjälmarens vattennivå 

Vintern/våren 2021 arbetade vi utifrån strategin att reglera nedifrån och upp, d v s hålla en viss marginal för att kunna ta emot vatten från vårflod och nederbörd, vilket var helt rätt. Det skyfall som sedan följde i slutet av maj, cirka 60 mm regn på ett dygn, orsakade stora problem med höga vattenflöden för både lantbruk och bebyggelse, med stora ekonomiska bortfall som följd. Genom att öka vattenföringen i Hyndevadsdammen under en period sänktes Hjälmarens nivå ned till Räta linjen och vattenflödet minskade i omlandet.

Hela juli och början av augusti var det däremot extremt torrt och varmt som innebar lågt tillflöde till Hjälmaren och hög avdunstning som riskerade att sänka vattennivån. Trots utmaningar med både skyfall och torka har vattennivån hållit inriktningen mot Räta linjen under hela perioden 2021.

31 augusti 2021

Underhållsarbetet av lilla dammen är igång

Regleringen av Hjälmaren sköts vid Hyndevadsdammen belägen i Eskilstuna-ån. Dammen byggdes i samband med den stora sjösänkningen och invigdes i slutet av 1880-talet. Förutom löpande underhåll gjordes under 1970-talet en mer omfattande renovering av dammen. Hyndevadsdammen består av 2 fåror, den norra huvudfåran med 28 luckor, som regleras med ett eldrivet system, samt den lilla fåran med 8 luckor som än idag reglerats manuellt. Trots kontinuerligt tätningsarbete har dammen ett visst läckage som försvårar regleringen, framförallt under lågvattenperioder. 

Behovet av en modernare och tätare regleringsdamm vid Hyndevadsdammen är betydande och har ökat de senaste åren, delvis orsakat av de klimatförändringar som har visat sig med extrema nederbörds- och temperaturskiftningar.

— Diskussioner kring den lilla dammens skick och påverkan på regleringsarbetet påbörjades redan för 15 år sedan. Det är därför oerhört glädjande att vi nu äntligen har satt igång arbetet. När dammen står färdig kommer merparten av all reglering att skötas via den lilla dammen, vilket underlättar arbetet betydligt. Tidigare i år monterade vi en flödesmätare vid dammen som ger oss information om aktuell vattenföring. Åtgärderna är av avgörande betydelse för att kunna inrikta Hjälmarens vattennivå efter gällande vattendom, säger Kristina Birath, ordförande i Hjälmarens vattenförbund.

Den lilla dammfåran torrläggs med två, temporära fångdammar på var sida om den nuvarande dammbyggnaden. Vattnet leds under arbetet via den stora dammen. När fåran är torrlagd tas den gamla konstruktionen bort och de nya luckorna lyfts på plats. Därefter avvecklas fångdammarna. Arbetet beräknas pågå till oktober 2021. NCC utför all entreprenad vid dammen. De nya stålluckorna är tillverkade av Jakobssons Smide i Kolsva. 


Arbetet med den lilla dammen är den första etappen i underhållsarbetet vid Hyndevadsdammen. Etapp 2 omfattar den stora dammen, där ett inriktningsbeslut planeras fattas under hösten 2021 med preliminär byggstart 2022/2023.

Temporära fångdammar byggs upp för att torrlägga dammfåran.

10 augusti 2021

Hjälmarens Räta linje

Sommaren 2021 har bjudit på många varma och torra dagar som torkat upp marken efter maj månads rikliga nederbörd och gett ökad avdunstning i sjön. 

Enligt vattendomen ska vattenhushållningen inriktas på ett vattenstånd som i möjligaste mån ansluter till det rätlinjiga sambandet mellan nivån +21,95 m den 20 maj och +21,73 m den
1 oktober med en tolerans på ± 5 cm.

För närvarande ligger nivån något lågt jämfört med Räta linjen, vilket delvis beror på den torra och varma sommaren. Den senaste tidens regn börjar nu sakta visa en uppåtgående trend för vattennivån. 

Vi har också utmaningar med ett visst läckage i lilla dammen vid Hyndevadsdammen, vilket är skälet till det underhållsarbete som har inletts. Med automatiska luckor och tätad damm kommer uppdraget att följa vattendomen att underlättas. Enligt tidplanen ska arbetet vara slutfört under oktober månad. Vi återkommer med mer information under arbetets gång.

22 juni 2021

Vattennivån i fas med Räta linjen

Hyndevadsdammen är nu inställd på låg vattenföring och Hjälmarens vattennivå är inriktad mot den Räta linjen.

14 juni 2021

Nivån börjar stabilisera sig mot Räta linjen

Senaste tidens höga flöden vid Hyndevadsdammen har bidragit till att Hjälmarens nivå nu börjar normalisera sig efter årstiden. Från och med idag onsdag påbörjar vi successivt att stänga luckorna i dammen för att bromsa upp flödet och anpassa nivån efter Räta linjen.

10 juni 2021

Sakta nedåt för Hjälmarens vattennivå

Juni månad har inletts med varmt och soligt väder, endast lokala regnskurar har förekommit. Trots det så är Hjälmarens vattennivå fortfarande för hög i förhållande till Räta linjen, men de senaste dagarna ser vi en sakta nedåtgående trend. Tillrinningen är betydligt högre än normalt för årstiden och mycket av vattnet som fyller på i sjön kommer från vattenmättade marker och vattendrag i omlandet. Hyndevadsdammen är fortsatt helt öppen för maximalt flöde. Vi arbetar för att vattennivån ska inriktas mot vattendomens Räta linje och att vi successivt ska kunna minska flödet i dammen. Dagsnivå för Hjälmaren presenteras här.

27 maj 2021

Stora regnmängder försvårar Hjälmarens räta linje

Onsdagens kraftiga regnväder undkom ingen. Markfuktigheten har ökat i redan vattenmättade marker och Hjälmaren fylls nu på med vatten både från regn, vattendrag och från omlandet. Hyndevadsdammen har öppnats för maximalt flöde och kraftverken nedströms har anpassat sitt flöde för att vattnet snabbt ska passera genom Eskilstuna-ån. Vattennivån i Hjälmaren uppmättes den 26 maj till 22,07. Enligt SMHI kommer lågtrycket att dra bort under torsdagsdygnet. Flödet vid Hyndevadsdammen kommer att fortsatt vara högt till dess att vattennivån i sjön har stabiliserats ned mot Räta linjen.

25 maj 2021

Nivån är fortsatt hög

Fortsatt mycket nederbörd och kyliga majdagar gör att Hjälmarens vattennivå, trots ett ökat flöde i Hyndevadsdammen, fortfarande håller för hög nivå jämfört med vattendomens inriktningsvärde för Räta linjen. Väderprognosen för de kommande dagarna visar på ytterligare stora regnmängder.  För att inte riskera att vattennivån fortsätter att stiga öppnas Hyndevadsdammen ytterligare till dess att vattennivån i sjön har anpassats till Räta linjen. 

18 maj 2021

Kyla och regn ökar vattennivån

Senaste tidens regn har haft stor påverkan på Hjälmarens vattennivå, som vid senaste mätning uppgick till 22,04 (17 maj). Att regnet bidragit till ökad tillrinning beror till stor del på att våren varit kall och växtligheten sen. Marken är övermättad och det regn som faller fyller på sjön även från omlandet. Vattennivån inriktas mot 21,95 till den 20 maj och därför ökar vi nu flödet i Hyndevadsdammen.

23 april 2021

Årets utprickning är klar

Hjälmarens vattenförbund har från och med 2021 anlitat Hjälmarens Sjötjänst som entreprenör för utprickningen av farlederna i sjön som ingår i förbundets ansvar. Enligt överenskommelse ska arbetet vara utfört senast 1 maj för att säkra sjövägarna redan inför stundande säsong.

Vi kan meddela att alla prickar och fyrar nu är rättade och kontrollerade inför båtsäsongen 2021.

Upptäcker du fel rörande farlederna kan du rapportera dessa direkt via mail till Hjälmarens vattenförbund, utprickning@hjalmarensvattenforbund.se eller via Sjöfartsverkets formulär.

20 april 2021

Inriktning mot Räta linjen

Med drygt 1 månad kvar till 20 maj och Räta linjens ingång är Hjälmarens avtappning fortsatt anpassad efter väderlek och inflöde för att inriktas mot nivån 21,95.

7 april 2021

Vattennivån är över 21,95

Hjälmarens vattennivå är nu över 21,95 (6 april: 22,01). Avtappningen vid Hyndevadsdammen anpassas nu efter rådande väder och inflöde för att hålla Räta linjens ingång den 20 maj.

9 mars 2021

Minskad vattenföring vid Hyndevadsdammen

Vattennivån i Hjälmaren ligger på en nivå runt 21,92-21,93. Genom reglering har vattenföringen i Hyndevadsdammen minskat. Regleringen fortsätter att anpassa vattenföringen för en successiv inriktning mot Räta linjens ingångsnivå 21,95 den 20 maj.

Hyndevadsdammen 9 mars 2021.

23 februari 2021

Ökat tillflöde

Hittills har vintern bjudit på lite snö och mycket kyla. Nu töar snön bort i och med omslaget till mildare väder. Vi ser att tillflödet till Hjälmaren ökat senaste dygnen från Svartån, Kvismaren och övriga vattendrag.  Under slutet av februari och under mars förväntas vårfloden öka tillrinningen ytterligare och regleringen anpassas utifrån den prognos som SMHI levererat. Strategin för regleringen under våren är att gå ”nerifrån och upp”. Genom att hålla en stabil nivå runt 21,84 är möjligheten att snabbt justera regleringen upp eller ned beroende på tillflödet för att nå 21,95 den 20 maj.

12 januari 2021

Anpassad vattenföring

Vad är minimitappning eller minimivattenföring som det heter i vattendomen?

Det inträffar när vattenståndet i Hjälmaren underskrider 21,62 m.ö.h. (RHOO). Då ska vattenföringen vid Hyndevadsdammen anpassas till 3 m3/s. När vattenståndet är högre än 21,62 men lägre än 22,10 finns enligt vattendomen inga specifika krav på vattenföringen annat än att i möjligaste mån nå målet 21,95 den 20 maj samt därifrån ansluta till 21,73 den 1 oktober. 

Från sommaren och fram till i början av december förra året var nivån i Hjälmaren under lägsta tillåtna vattennivå p g a den torra och nederbördsfattiga våren och sommaren. Hyndevadsdammens regleringsluckor var inställda på att hålla 3 m3/s. 

Regleringen måste göras långsiktigt

När nu sjön, till allas glädje, börjar stiga igen är det oerhört viktigt att följa utvecklingen och hålla en stabil medelvattennivå på cirka 21,84, eftersom vi nu närmar oss en vårflodssäsong. Den 4 januari ökades därför flödet vid Hyndevadsdammen. Det betyder att vattenföringen vid dammen nu har ökat och att vattnet forsar snabbare vid exempelvis Rosenforsdammen och Tunafors i Eskilstuna. Naturligtvis anpassas vattenföringen efter omständigheterna i väderlek.

Fortfarande gäller att anpassa vattenföringen för att möta 21,95 senast den 20 maj.

5 januari 2021

Sjön stiger av regn och mildväder 

Det milda och nederbördsrika vädret fortsätter. Hjälmarens nivå stiger. Under december steg vattennivån cirka 20 centimeter. Nu förbereder vi för en fortsatt ökning i lagom proportioner och ökar flödet något vid Hyndevadsdammen för att stabilisera nivån runt medelnivån 21,84 under den närmaste perioden och därmed en stegring av sjöns vattennivå i jämnare takt upp mot 21,95 senast 20 maj. 

29 december 2020

Flödesmätare på plats

En flödesmätare har monterats vid Hyndevadsdammen. Utrustningen är av mycket hög kvalité. Liknande utrustning används av bland andra SMHI för flödesmätning. 
– Tack vare det nya instrumentet får vi tillgång till en kontinuerlig och tillförlitlig flödesmätning vilket är avgörande för oss för att kunna kontrollera vattenflödet genom dammen, säger förbundets ordförande Kristina Birath.

Nu pågår en inkörningsperiod där instrumentet kalibreras för rätt inställning.

10 december 2020

Positiv utveckling av nivåkurvan

Sakta, sakta ökar vattennivån i Hjälmaren. Allt regn som kommer gör gott. Det är också positivt att vintern än så länge är mild, marken har inte frusit vilket gör att Hjälmaren fylls på med vatten även från omlandet. Denna vecka har nivån passerat över 21,62 m.ö.h, som är den nedre dämningsgränsen enligt gällande vattendom. 
Snart har vi en fast monterad flödesmätare vid Hyndevadsdammen som löpande kommer att kunna ge oss tillförlitliga värden på flödet genom dammen. Dammen är inställd på minimitappning. Med den ansenliga ålder som dammen uppnått är det ständigt risk för läckage, vilket har uppdagats av de kontrollmätningar som har utförts under hösten. En ständig flödesmätning gör att eventuellt läckage kan upptäckas och tätas snabbare. Vi ser också fram emot det kommande renoveringsarbetet av lilla dammfåran under nästa år. Allt sammantaget leder till en modernare och tätare damm.

1 december 2020

Hjälmarens vattennivå – nuläge 

Vattennivån i Hjälmaren ökar sakta. Höstens regnande bidrar till en ökad tillrinning. Frågan många ställer sig är: varför ökar inte nivån snabbare när det regnar? 

För att ge snabb effekt måste regnet falla rakt över sjön, nederbörd som rinner genom tillrinningsområden har inte samma snabba effekt på sjöns vattennivå. En del sugs upp och stannar i marken, en del rinner vidare ut i Hjälmaren via åarna Svartån och Täljeån. Utflödet från Hjälmaren går via Hjälmare kanal och Eskilstunaån.

Sedan juni 2020 är Hyndevadsdammen inställd på minitappning, 3-4 m3/s, och kommer så att vara tills dess att Hjälmaren når nivån för Räta linjen.  

Under sommaren och hösten har Länsstyrelsen i Södermanland, som är tillsynsmyndighet, beordrat kontrollmätningar av flödet vid Hyndevadsdammen. Mätningarna har utförts av SMHI och har skett vid 6 tillfällen. 

Hur vinterns nederbörd kommer att påverka nivån i Hjälmaren är det omöjligt att sia om i förväg. Vattenförbundet följer noggrant utvecklingen. 

Kontrollmätningar av flödet vid Hyndevadsdammen 

Datum                                 Flöde, m3/s

2020-10-27                                      4,11

2020-10-13                                       3,51

2020-10-12                                       5,61

2020-09-24                                       1,59

2020-09-01                                       4,76

2020-06-23                                       7,37


2 november 2020

Kristina Birath ny ordförande

Vid Hjälmarens vattenförbunds extrastämma den 26 oktober 2020 valdes Kristina Birath till ny ordförande efter Björn Larsson. Kristina är miljö- och samhällsbyggnadsdirektör i Eskilstuna och representerar därmed Eskilstuna kommun i förbundets styrelse. 

”Jag tackar för förtroendet för uppdraget och gläds åt det djupa engagemang som finns hos styrelsens ledamöter. Förbundet är nu inne i ett skede där flera nödvändiga investeringar planeras för att ytterligare modernisera och säkra arbetet med regleringen av Hjälmarens vattennivå”, säger Kristina.

Kristina Birath tillträder posten omgående.

14 oktober 2020

Räta linjen 2020

Nu är 1 oktober 2020 passerat, datumet då räta linjen upphör att gälla. Räta linjen är riktmärket för Hjälmarens vattennivå från 20 maj till 1 oktober varje år. I gällande vattendom står att nivån den 20 maj ska inriktas på 21,95, där den s k Räta linjen börjar, och falla ner till 21,73 m till den 1 oktober.

1 oktober i år var nivån 21,47. Rejält mycket lägre än vad vattendomen förordar. Det beror dels på den problematiska regleringen i början av året, då det krävdes högt flöde vid regleringsdammen p g a mycket nederbörd som orsakade översvämningar i områdena runt sjön. Dels på den långa torrperiod som följde under sommaren med många varma dagar. Nivåskillnaden som fanns redan vid ingången av årets Räta linje har dessvärre följt med under hela sommaren eftersom ingen tillrinning eller nederbörd i nämnvärd grad har hjälpt till att fylla på vatten i sjön.

Det har hörts en stark opinion och mycket kritik har riktats mot Hjälmarens vattenförbund och dess medarbetare.  Styrelsen är väl medveten om vilka problem den låga vattennivån orsakar alla nyttjare av Hjälmaren och kan inte nog beklaga detta. Viktigt att notera är att de ansvariga gör sitt yttersta för klara sitt uppdrag. I jämförelse med Sveriges andra stora sjöar kan också nämnas att Hjälmaren tidigare år varit bland de bästa att klara vattennivån trots svåra väderförhållanden med mycket långa och varma torrperioder. 

För att öka förutsättningarna att hålla Räta linjen i framtiden har nu styrelsen beslutat vidta åtgärder:

  1. Renovera regleringsdammen i Hyndevad, läs mer Planerad renovering av Hyndevadsdammen
    1. Etapp 1: lilla dammen renoveras 2021
    2. Etapp 2: inriktningsbeslut 2021, start 2022
  2. Hålla minimitappning vid Hyndevadsdammen till dess att Räta linjen möts 
  3. Snarast installera flödesmätare vid Hyndevadsdammen

Förbundet ser positivt på Länsstyrelserna i Södermanland, Örebro och Västmanland läns gemensamma utredning som ska belysa Hjälmarens framtida förutsättningar att hålla en acceptabel vattennivå och ser fram emot att beredas tillfälle att bidra med synpunkter till utredningen.

12 oktober 2020

Planerad renovering av Hyndevadsdammen 

Hjälmarens vattenförbund beslutade på styrelsemöte 20200924 att starta projektering för renovering av lilla Hyndevadsdammen med intention att byggstart sker under sommaren 2021. Parallellt startas även ett förarbete för projektering för renovering av den stora dammen.

Hjälmarens vattenförbund har för avsikt att under 2021 genomföra en renovering av lilla Hyndevadsdammen. Dammen förses med automatreglerade, hydrauliska luckor som kan fjärrmanövreras samt en tillförlitlig flödesmätare som ger kontinuerlig information om aktuellt flöde. Det innebär att merparten av all reglering kan skötas genom den lilla dammen och att reglering snabbt kan justera flödet vid hastiga väderförändringar.

Det finns ett stort behov av en modernare regleringsdamm vid Hyndevad, framför allt för att säkra en tätare damm, som ger ett mer stabilt och tillförlitligt flöde, men också för att regleringen av dammen snabbare ska kunna aktiveras. Ombyggnadsarbetet delas upp i två etapper:

Etapp 1 – renovering av lilla dammen 2021

Etapp 2 – renovering av stora dammen, inriktningsbeslut 2021, projekterings- och byggstart 2022

Den beräknade investeringen för hela renoveringsarbetet av Hyndevadsdammen beräknas i dagsläget till upp emot 70 miljoner SEK. 

— Hyndevadsdammen är en 100 år gammal damm som genom åren genomgått vissa renoveringar. Nu är det dags att ta rejäla krafttag och göra en större renovering av hela dammen för att det i framtiden ska vara möjligt att reglera vattennivån i Hjälmaren utifrån nu gällande vattendom. Tillsammans med styrelsens representanter från Sjösänkningsjordarna har jag, som ordförande i förbundet, drivit på beslutet att starta detta arbete. Förbundets uppdrag är, och har alltid varit, att värna om Hjälmaren och följa gällande vattendom med inriktning mot den räta linjen, säger Björn Larsson (s), ordförande Hjälmarens vattenförbund.

20 augusti 2020

Flödesmätning i Hyndevadsdammen

Hjälmarens vattenförbund har aldrig ifrågasatt SMHI:s mätresultat som felaktiga. Däremot kan man rimligen fråga sig om det inte finns någon som helst felmarginal i mätmetoderna eller om hänsyn tagits till andra faktorer som kan påverka flödet. Särskilt viktigt blir detta vid flödet 3 kbm/s, som ej får underskridas enligt vattendomen. Förbundet har tidigare anmälts för brott mot vattendomen då SMHI mätt upp 2,8 kbm/s. Vid möte med SMHI nyligen medger man en felmarginal på +/- 10% och att inga hänsyn tagits till andra påverkande faktorer såsom vind eller fallhöjd. För att en flödesmätning skall vara så korrekt som möjligt, krävs ett samarbete mellan förbundet och SMHI, och till viss del kraftverket nedströms, vilket också kommer att ske framöver. 

Det innebär att nivåerna för den övre och nedre ytan i Hyndevad har stabiliserat sig i helst 48 timmar, men minst i ett dygn och därmed är i stort sett utjämnade. Mätning bör ske även nedströms, samt där ån delar sig i kraftverkskanalen och Rosenforsdammen för att se hur mycket vatten som går genom turbinerna och hur mycket som spiller förbi. Eskilstunaån och vattnet är ingen Formel-1 bil som det går att gasa och bromsa hårt med. Ån kräver tid för att få ett stabilt flöde som kan mätas på rätt sätt.Ett problem i sammanhanget är att ytan nedströms dammen saknar vattendom och därför inte kan regleras av någon annan är kraftverksägarens entreprenör i Skogstorp. Länsstyrelsen och vattenförbundet saknar därmed rådighet nedströms Hyndevad. Beroende på hur mycket den nedre ytan förändras så ökar eller minskar trycket på dammen och därmed flödet. Skillnaden kan vara flera kbm/s. Vid ett enstaka mättillfälle kan därför skillnader i flödet rapporteras som inte skulle ha någon reell betydelse om det funnits en kontinuerlig flödesmätning. Nästa mättillfälle sker tillsammans med SMHI. Då kan vi skapa referensvärden och nya mätpunkter för en korrekt rapportering.

18 augusti 2020

Ordföranden har ordet

Hjälmarens Vattenförbund har sedan 2015 intensivt arbetat med att renovera och förbättra den största av Hyndevadsdammens två dammar. Samtliga 28 dammluckor har ersatts av nya, individanpassade ekluckor.
För att underlätta arbetet med reglering och underhåll har vi platsbyggt en arbetsplattform med lyftanordning som går på räls längs hela stora dammen. Nu projekterar vi för att renovera den lilla dammen med automatiserade luckor, för att i framtiden i första hand sköta reglering av vattenföringen genom Hyndevadsdammen därigenom. Vi har skyddssäkrat hela dammen med grindar och stängsel och därmed stängt tillträdet för obehöriga. Det har vi gjort dels för att undvika olyckstillbud, dels för att förhindra sabotage och skadegörelse.  

Hyndevadsdammen, som är i gjutjärn, färdigställdes 1878 och kräver ständigt underhåll. Att till 100% täta dammen är ett omöjligt uppdrag. Det är oundvikligt att det förekommer irreparabelt slitage och läckage.

Åren 2016, 2017, 2018

Det var år med låga vattennivåer, sinande grundvattenreservoarer och en extrem torka. Hyndevadsdammen var därför stängd mellan 20160808 – 20171127, den längsta perioden i dammens historia. Samtliga luckor var även stängda mellan 20180602 – 20190218. M a o var dammen stängd i totalt 23 månader av 36 under den här perioden. Det medförde en försening av tätningsarbetet vid dammen. Under en period med låg vattennivå och helt stängda dammluckor riskerar man inte ett onödigt utflöde av vatten genom att öppna luckor för renovering och utbyte.

Under 2018 års extrema värmebölja låg Hjälmaren under sitt ”medelvattenstånd” med 19 cm. I jämförelse med Sveriges andra stora sjöar klarade sig sjön mycket bra. Motsvarande siffra för Vänern var 53 cm, Vättern 28 cm och Mälaren 26 cm. Det fick radikala konsekvenser för sjöfart och boende runt dessa sjöar. Fraktbåtar fick lätta sina laster med 100 ton för att kunna gå genom Göta kanal och brunnar sinade t o m ute på öar i Mälaren. I den jämförelsen var Hjälmaren bäst i klassen med god marginal. De synliga effekterna blir ändå tydligast i Hjälmaren p g a sjöns delvis förrädiska och grunda medeldjup.

År 2019

I början av 2019 var vattenståndet i Hjälmaren under det normala, men under de tre första månaderna steg vattnet och i mars tangerade vattenståndet det högsta uppmätta för mars månad, ca 20 cm över det normala. Därefter sjönk vattenståndet och var nära normalt tills oktober då vattenståndet började stiga igen. Årets regnrika två sista månader ledde till ett vattenstånd mycket över de normala i slutet av december. Det är den högsta vattennivån sedan december 2000.

         Nivåer 2019

År 2020

2020 inleddes med en garanterad hög nivå som kunde hållas oberoende av en utebliven vårflod eller inte. Sedan händer det oförutsägbara! Tre skyfall inom loppet av två veckor översvämmar de redan vattenmättade markerna och fyller upp de lågt liggande landområdena. Hjälmarens högvattenyta sänks då för att dränera den översvämmade marken och för att få vattnet att tillföras sjön. Tyvärr uteblir effekten av åtgärden. Det nyckfulla vattnet letar sig andra vägar och fyller inte upp sjön tillräckligt. Det har alltid varit vattenförbundets främsta uppgift att försöka hålla den s k ”Räta linjen”, så även i det här fallet. Det är såklart lätt med facit i hand att vara efterklok. Hade vi haft en lägre ingångsnivå vid årets början skulle de kraftiga regnen fyllt på sjön och dämpat vattenmättnaden i omlandet. Åtgärden med minskad vattenföring vid Hyndevadsdammen kom för sent och gav inte kalkylerad effekt.

Det är beklagligt att se den ensidiga rapporteringen i media och hur man spelar på motsättningen mellan förnuft och känsla. Fakta som främjar den egna uppfattningen presenteras alltid som sanning och om den samtidigt får oss att reagera känslomässigt blir man faktaresistent för andras resonemang och argument. Det finns många intressen kring sjön Hjälmaren. Det som dock är Hjälmarens vattenförbunds rättesnöre är att reglera sjöns vattennivå enligt gällande vattendom med inriktning mot ”Räta linjen”.

Björn Larsson 
Ordförande Hjälmarens vattenförbund

3 augusti 2020

Reglering 2020

2020 har visat sig vara ett mycket besvärligt år när det gäller vårens reglering av Hjälmarens vattennivå. De stora mängder nederbörd som inledde året orsakade rejäla översvämningar. Hjälmarens högvattenyta sänktes för att omliggande mark skulle vara möjlig att dräneras. Förutsättningarna för att vattennivån i sjön skulle möta Räta linjen den 20 maj försvårades genom att det dränerade vattnet inte fyllde sjön utan istället tog andra vägar. Sommarens väder har hittills haft både regn och måttliga temperaturer, vilket är bra.

Regleringen av Hjälmarens görs vid Hyndevadsdammen utanför Eskilstuna. Dammen byggdes i samband med den stora sjösänkningen och stod klar 1880. Att reglera en nära 150 år gammal dammanläggning i ek och gjutjärn med 36 stora luckor och med ett precisionskrav på 100 l/m3/s är en omöjlighet. Hjälmarens vattenförbund arbetar ständigt med att anpassa varje lucka individuellt så att den matchar bottenstrukturen där luckan går ner för att möta fundamentet. Trots det kan vattnet leta sig fram andra vägar. Tätning är med andra ord ett mycket svårt och tidskrävande arbete.  Den 16 juni stängdes dammen helt och kommer att vara stängd året ut för att höja sjöns vattennivå. Hyndevadsdammen är en s k hålldamm med en enda funktion att reglera vattennivån, ingen elproduktion sker vid dammen.

Regleringen av Hjälmaren följer vattendom, VA 15/83. Enligt den ska nivån inriktas på att möta 21,95 m ö h (Räta linjen) den 20 maj varje år. Det här året var nivån den 20 maj 21,81 m ö h, en nivå som väcker oro och många frågor från flera parter. Förbundet agerar med syfte att följa vattendomen och för att främja sjön Hjälmaren och dess kringliggande markområden som påverkar sjön.Vattennivån mäts varje dag och vi följer noga utvecklingen. Den aktuella nivån presenteras på hemsidan.

April 2020

”Vårflod” utan snö

Den gångna vintern har varit snöfattig. Nederbörden kom istället som regn. Från november 2019 till sista mars i år uppmättes över 400 mm regn i områdena som påverkar tillflödet till Hjälmaren. I stort sett all nederbörd kom som regn och inte via kvarliggande snö, vilket medförde att stora jordbruksområden varit vattensjuka och till och med översvämmade i såväl östra som västra delarna kring Hjälmaren. Situationen har sett likartad ut kring avrinningsområdena för både Täljeån och Svartån. Vattennivån i Hjälmaren steg därför kraftigt trots att samtliga luckor vid Hyndevadsdammen var öppna under en månad runt årsskiftet 2019/2020. Därefter har antalet luckor successivt stängts. Vattennivån i Täljeån/Kvismaren steg långt över Hjälmarens nivå, med ett högsta noterat värde på 22,77 m. 

För att tömma omliggande översvämmade markområden på vatten krävs en större nivåskillnad mellan sjön och dessa. Vattnet från de översvämmade områdena fyller sedan upp Hjälmaren igen.  I dagsläget (28 april) är endast åtta procent av Hyndevadsdammens luckor öppna. 

Januari 2020

Vem är ansvarig för vattnet?

De mycket höga vattennivåerna i sjöar och extremt kraftiga flöden i vattendragen, gör att det finns en allmän oro för fortsatt stigande vattennivåer och översvämningsrisker. Normalt sett skulle det vid denna tid på året vara minusgrader och en stor del av nederbörden bundits i form av snö och is i väntan på vårens värme för att sedan försvinna med vårfloden eller avdunsta.  Hösten har dessutom varit väldigt nederbördsrik och det har kommit i form av regn. Detta har fått till följd att marken har blivit mättad så vattnet inte har någonstans att ta vägen utom direkt till diken, bäckar och andra vattendrag. Enorma mängder vatten transporteras just nu därför på våra vattenvägar och ut i sjöarna. De höga vattennivåerna gör också att vatten som är på väg ut i sjöarna, bromsas upp och orsakar ännu högre nivåer uppströms i vattendragen. I nuläget ser dock prognosen ut som så, att nivåerna sjunker sakta, och om det inte faller några större mängder regn, kommer det att fortsätta göra så. Naturen behöver lite tid på sig att korrigera så här stora avvikelser. Det positiva är ändå att grundvattennivåerna stiger och magasinen fylls på, vilket var välbehövligt efter tre torrår på raken.

Tyvärr låter vi statistik från mer än hundra år tillbaka i tiden tala om för oss vad ett ”normalvattenstånd” är. Vi bygger våra hus nära strandlinjen, konstruerar vattendomar, skriver olika styrande dokument och gör otaliga andra beräkningar utifrån det s k normalvärdet.  Sedan låser vi fast oss i dessa siffror och upprörs när de inte stämmer då källaren översvämmas eller att sjökortet inte visade grundet jag nyss körde på.  Man rasar över minsta avvikelse – någon måste vara ansvarig! Klimatförändringarna gör att ingenting är att anses som ”normalt” längre. Det är kanske dags att börja se vad som kan vara bästa, samt sämsta, tänkbara scenario och anpassa oss att verka inom det spannet istället. Naturen tar inte hänsyn till människans önskemål, naturen kan vara lika hänsynslös som vacker och vi människor har bara att förhålla oss därtill.   

Björn Larsson
Ordförande Hjälmarens vattenförbund            

December 2019

Fullt flöde i Hyndevadsdammen

Hjälmarens vattenförbund är ansvariga för regleringen av Hjälmaren och följer noggrant utvecklingen av tillflödet för att anpassa regleringen till rätt vattennivå. Hjälmarens vattennivå regleras vid Hyndevadsdammen i Eskilstunaån.

2018 var ett torrt och varmt år med väldigt lite regn. I jämförelse med fjolårets första tio månader har samma period 2019 varit mer normal temperatur- och nederbördmässigt. Den regnmängd som kom under sommaren fyllde dock inte på sjön utan togs upp direkt av marken. Den 1 augusti fick vi därför övergå till minimitappning (plus marginal) vid Hyndevadsdammen. 

När sedan höstens regn kom tog det ända till slutet av oktober innan Hjälmarens nivå passerade 21,73 m ö h, som enligt Räta linjen är den nivå Hjälmaren normalt bör ha redan den 1 oktober varje år.

Höstens relativt kraftiga nederbörd har markant fortsatt att öka tillrinningen till Hjälmaren. Ytterligare nio regleringar har gjorts i Hyndevadsdammen under november och december. Det huvudsakliga inflödet till Hjälmaren kommer från Svartån och Täljeån i Närke. Periodvis har inflödet varit mellan 45 till 90 m3/sek från dessa två åar. Därtill kommer inflöde från övriga omgivningar, t ex åkrar och skogsmark. Det inflödet kan uppskattas till mellan 40 och 60 m3/sek under perioden november till december. Hjälmarens reglering vid Hyndevadsdammen anpassas efter inflödet.

-Hjälmarens vattenförbunds huvudsakliga uppgift är att ansvara för regleringen av Hjälmarens vattennivå. Vi har en utsedd regleringssamordnare för uppdraget. Det är ett arbete som sker under strikt reglerade former och vattennivån ska under tid följa en Rät linje. Yttre faktorer som väder och vind har naturligtvis stor påverkan och regleringssamordnarens uppdrag är att under stor noggrannhet följa förutsättningarna under året. Tyvärr så har det i Eskilstuna Kuriren, 20191216, framkommit helt felaktiga uppgifter dels vem som ansvarar för regleringen i Hjälmaren, dels helt fel faktauppgifter. Personen som uttalar sig är inte på något sätt delaktig i ansvaret för regleringen av Hjälmarens vattennivå. Vi har påtalat detta och tidningens ansvariga ber om ursäkt för felaktigt innehåll i artikeln och har även avpublicerat den i sin nätupplaga, säger Björn Larsson, ordförande i Hjälmarens vattenförbund.

Oktober 2019

Maj till september 2019

Fjolårets torra och heta sommarmånader påverkade grundvattennivån dramatiskt. Grundvattenmagasinens nivåer har en stor inverkan på sjöar och vattendrag. Magasinen har fortfarande inte fyllts upp till en tillfredställande nivå. SMHI och SGU, Sveriges geologiska undersökning, har ständigt rapporterat om nivåer under eller mycket under det normala. 

Temperaturen under 2019 års period för räta linjen har varit mer normal jämfört med i fjol. Det innebär att avdunstningen varit begränsad. Nederbörden under perioden har inte haft stor påverkan på Hjälmarens vattennivå. Det har varit låg volym på tillflödet av vatten till Hjälmaren. Flödet vid Hyndevadsdammen minskades under perioden stegvis ned till minimitappning, vilket innebär cirka 3 m3/sekund. Därtill kommer en tappningsmarginal som är överenskommen med tillsynsmyndigheten.

Hjälmarens vattennivå regleras enligt vattendom VA15/83. Nivån mäts under perioden 20 maj till 1 oktober varje år och ska följa en rät linje med ingångsvärde 21,95 m.ö.h. den 20 maj och falla ned till 21,73 m.ö.h. den 1 oktober (RH00). 

Maj 2019

Start för Räta linjen 2019

Hjälmarens vattennivå regleras enligt vattendom VA 15/83. Det innebär bl a att under perioden 20 maj till 1 oktober varje år skall vattennivån följa den s k Räta linjen med en nivå den 20 maj på 21,95 m.ö.h och falla ned till 21,73 m.ö.h. den 1 oktober (RH00).Den 20 maj 2019 var medelvattennivån i Hjälmaren precis på startvärdet för Räta linjen, 21,95 m.ö.h (RH00). Vattennivån påverkas av många faktorer. Beroende på hur temperatur, nederbörd och avdunstning utvecklas under perioden fram till 1 oktober kan avvikelser från den önskvärda Räta linjen uppstå.

Mars 2019

Verksamhetsåret 2018

2018 går till historien som ett värmerekordens år! Vattennivåerna var i fokus både för sjöar och grundvatten.

Hjälmarens vattennivå skall enligt gällande vattendom, följa en rät linje under perioden 20 maj till 1 oktober varje år. Det innebär att vattennivån den 20 maj ska vara 21.95 m.ö.h. och falla ned till 21.73 m.ö.h. den 1 oktober (RH00). Beroende på temperatur, lite eller mycket nederbörd kan det bli större eller mindre avvikelser från den ”Räta linjen”.

Den extrema värmen vi upplevt senaste tiden har stor påverkan på vattennivåer både i sjöar och på grundvatten. Trots de svåra förutsättningarna som vårens torra väderlek medförde var vattennivån i Hjälmaren 21.95 den 20 maj 2018. Det mycket torra och även heta sommarvädret som följde påverkade vattennivån negativt. Med stigande temperaturer ökar avdunstningen. I praktiken innebär det att mängden vatten motsvarande en halv normalstor swimmingpool kan dunsta bort varje sekund p g a värme och vind. För att motverka den sjunkande nivån minskades avtappningen vid Hyndevadsdammen i början av juni.

Eftersom värmen fortsatte och regnet lyste med sin frånvaro minskades avtappningen ytterligare från mitten av juni ned till minimitappning. Minimitappning innebär ett flöde på cirka 3 m3/sekund. Därtill kommer en tappningsmarginal som är överenskommen med tillsynsmyndigheten, Eskilstuna kommuns miljökontor. Den låga avtappningen varade hela hösten.

Vädrets makter är svåra att rå på. Hösten blev både varm och nederbördsfattig. En viss avvikelse från räta linjen uppstod, dock helt acceptabel med tanke på det torra och varma året. Trots det hölls vattennivån i Hjälmaren på en betydligt stabilare nivå jämfört med de övriga större sjöarna i Sverige.

Under senhösten 2018 påbörjades en ombyggnation av Hyndevadsdammen som kommer att underlätta arbetet med luckdragningen. Manövreringen av luckorna kommer fortsättningsvis att göras med hjälp av en rälsburen vagn.

Sammanställning av Hjälmarens vattennivå 2018. Vattennivån steg i jämn takt i slutet av året.
Källa: Hjälmarens vattenförbund

Vattennivån november 2018 jämfört med medelvattenstånd för månaden. Hjälmaren har jämfört med de övriga stora sjöarna klarat sig relativt bra. I Vänern förorsakade den extremt låga vattennivån stora problem för sjöfarten.

Januari 2019

Hyndevadsdammen har fått en ansiktslyftning

Sedan 1880 har Hyndevadsdammen varit en viktig port för reglering av Hjälmarens vattennivå ut i Mälaren genom Eskilstunaån. Under årens lopp har flertalet förbättringar och renoveringar genomförts av dammen. Reglering av dammluckorna har dock sedan 1880 skötts manuellt, ett tungt och krävande arbete där specialverktyg behövts för att lyfta luckorna.

Under 2018 tog styrelsen i Hjälmarens vattenförbund beslutet att investera i en ombyggnation av den stora dammen. Detta för att både underlätta och göra arbetet med bland annat luckdragning säkrare.

Den stora dammen, som består av 28 luckor, har nu försetts med en räls där en eldriven vagn kan föras fram och tillbaka. Luckdragning kommer att ske med hjälp av elmanövrerade skruvdomkrafter. Vagnen har också en arbetsplattform försedd med säkerhetslinor varifrån underhållsarbete kan ske. Vagnkonstruktionen gör att arbetet med luckorna i stora dammen i fortsättningen kan ske på ett säkrare och enklare sätt.

Dammområdet klassas som en arbetsplats där obehöriga av säkerhetsskäl inte får vistas. I samband med ombyggnationen av dammen förstärks också tillträdesskyddet.

Hyndevadsdammen har byggts om för att förenkla underhållsarbeten.

Juni 2018

Vattennivån följer en rät linje

Det är många faktorer som påverkar vattennivån i Hjälmaren. Den största faktorn är väder och temperatur. Nederbörd, som snö och regn, har stor inverkan. Men även sol, värme och höga temperaturer påverkar vattennivån.

Vattendomen styr Vattennivån i Hjälmaren regleras enligt en vattendom, VA 15/83. Den anger viktiga gränsvärden som regleringen ska följa, där högsta dämningsgräns anges till 22,10 m och lägsta till 21,62 m. Avvikelser från de angivna gränsvärdena är under särskilda förhållanden tillåtna. Vattennivån ska också följa den s k ”Räta linjen” med, i genomsnitt under en period, så små avvikelser som möjligt. Den ”Räta linjen” innebär att dämningsgränsen den 20 maj varje år ska vara så nära 21,95 m och 21,73 m den 1 oktober samma år. Den 20 maj i år var vattennivån cirka 21,95 m.

Normal vårflod

Trots en på många håll snörik vinter 2017/2018 var inte vårfloden så omfattande. Snörikedomen var inte så stor i Hjälmarens tillrinningsområde. Vårfloden kan därför anses som normal med ordinära vattenflöden.

Torr och het försommar

Vi har upplevt en väderleksmässigt historisk försommar. Värmerekord på värmerekord har rapporterats. Solen har strålat och regnet har uteblivit. Vattentemperaturen i Hjälmaren stiger snabbt och gör att vattnet dunstar fortare än vid normala väderförhållanden. I en sådan het period som vi haft under maj och juni är avdunstningen cirka 2-5 mm/dygn. Det är en viktig faktor som Hjälmarens vattenförbunds regleringssamordnare måste ta hänsyn till vid bedömningen av hur högt vattenflöde som ska passera genom Hyndevadsdammen.

Reglering av dammluckor

Hyndevadsdammen reglerar vattennivån i Hjälmaren. Regleringssamordnaren beordrar hur och när luckdragning ska ske. Under vårflodsperioden strömmade cirka 55 kubikmeter vatten per sekund genom dammen. Under maj och juni har flödet varit betydligt lugnare och uppgår till cirka 5 kubikmeter per sekund. Vattendomen godkänner en minimitappning på cirka
3 kubikmeter per sekund.

April 2018

Verksamhetsåret 2017

Sommaren 2016 var mycket torr vilket gjorde att vattennivån vid årsskiftet 2016/2017 var låg. Vårfloden uteblev helt 2017 och vattennivån var fortsatt låg. Hyndevadsdammen stängdes redan i juli 2016 och öppnades inte förrän i december 2017. Det orsakade problem för kraftbolag, båtfolket och andra intressenter. Man lyckades dock hålla de stipulerade gränsvärdena i den vattendom som Hjälmaren regleras efter. Där högsta dämningsgräns är 22,10 och lägsta 21,62, med vissa undantag för mycket torra perioder. Vid vattennivå 21,62 gäller minimitappning vid Hyndevadsdammen. Hösten rikliga nederbörd gjorde att vattennivån snabbt steg och vid årsskiftet nådde 21,96 m.

Hyndevadsdammen har genomgått funktionskontroll och vissa justeringsarbeten utfördes. Miljökontoret i Eskilstuna och SMHI gjorde tillsynskontroll av dammen. Området kring dammen säkrades med låsta grindar. Tillsammans med Eskilstuna kommun och kraftbolaget Strömfallet AB slutfördes en dammsäkerhetsklassificering av Hyndevadsdammen. Ansökan skickades till Miljökontoret i Eskilstuna 2017-06-27.

Underhåll av mätstationerna i Hjälmaren utfördes under 2017.

Utprickning och underhåll av farleder i Hjälmaren utfördes av anlitad entreprenör enligt avtal.