Integritetspolicy

Hjälmarens vattenförbund (HVF) är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR. Förordningen stärker dina rättigheter när det gäller personlig integritet. Det är viktigt att du känner dig trygg i behandlingen av dina personuppgifter.

Utsedd personuppgiftsansvarig Personuppgiftsansvarig är enligt lagen är den som hanterar personuppgifter. I vårt fall är det den administrativa handläggaren som behandlar dina uppgifter.

Vad är personuppgifter? En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är vid liv. Det innebär att bl. a följande är personuppgifter: namn, adress, telefonnummer, e-postadress, bilder etc.

Syftet med varför vi hanterar personuppgifter? HVF:s syfte med att behandla dina personuppgifter är i första hand att fullgöra våra åtaganden gentemot dig och våra uppdrag. För framtagande av statistik avseende marknads-, besöks-, medlems-, leverantörs- och kundanalyser. Informationen anonymiseras snarast efter det att materialet sammanställts. Därutöver behandlas uppgifterna i syfte att samla och analysera information om nuvarande kunder, leverantörer, medlemmar, besökare, intressenter, förtroendevalda och samarbetspartners av både generell och riktad karaktär. Personuppgifter kan även användas för undersökningar, bearbetningar, inbjudningar till möten och för att besvara frågor samt i övrigt behandla dina frågor eller ärenden. De personuppgifter som HVF behandlar inhämtas främst direkt från dig i samband tecknande av medlemskap, avtal eller annan kontakt.

Uppgifter som samlas in vid personlig kontakt. Vid personlig kontakt samlar HVF också in eventuella personuppgifter som du själv väljer att lämna till oss för att vi ska kunna lösa ditt ärende.

Uppgifter som samlas in om förtroendevalda För förtroendevalda samlar vi in uppgifter om namn, telefonnummer och mailadress. Dessutom tillkommer de eventuella personuppgifter som du delger HVF som en del av uppdraget och som är nödvändiga för uppdragets genomförande.

Hur länge lagras dina personuppgifter? HVF behåller dina personuppgifter maximalt den längd som behövs för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Tiden varierar beroende på åtagandet och de eventuella rättsliga krav som omgärdar åtagandet. Efter upphört medlemskap behåller vi uppgifterna i 14 månader. Det för möjliggöra hantering av ev. medlemskapsfrågor som kan dyka upp i efterhand. Personuppgifter som samlats in i samband med ett medlemsärende sparas i maximalt 6 månader efter att ärendet avslutats. Personuppgifter kopplat till ett förtroendeuppdrag lagras i fyra år efter avslutat uppdrag om du inte aktivt samtycker till att vara kvar en längre tid.

Har du samtyckt till att dina personuppgifter ska få ligga kvar i HVF:s register för marknadsförings- och uppföljningsändamål även efter det att HVF har fullgjort sina åtaganden, ligger de kvar till dess du önskar att ta bort dem. Uppgifter som vi hanterar kopplat till Berättigat intresse1 sparar vi normalt i 14 månader efter senaste kontakt.

1 BEHANDLINGEN ÄR NÖDVÄNDIG FÖR ÄNDAMÅL SOM RÖR DEN PERSONUPPGIFTSANSVARIGES ELLER EN TREDJE PARTS BERÄTTIGADE INTRESSEN, OM INTE DEN REGISTRERADES INTRESSEN ELLER GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER OCH FRIHETER VÄGER TYNGRE OCH KRÄVER SKYDD AV PERSONUPPGIFTER, SÄRSKILT NÄR DEN REGISTRERADE ÄR ETT BARN

I de fall HVF använder intresseavvägning, även kallat Berättigat intresse1, som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen.

Vill du få information om exakt hur länge dina uppgifter kommer att sparas är du välkommen att kontakta oss på info@hjalmarensvattenforbund.se

Säkerhet HVF har infört/vidtagit säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att HVF ska kunna uppfylla angivna ändamål har tillgång till dem.

Vilka kan HVF komma att dela dina personuppgifter med? HVF samarbetar med ett antal underleverantörer, kommuner och myndigheter. HVF kan komma att dela dina personuppgifter med dem för att vi tillsammans ska kunna erbjuda tjänster som är viktiga för vår verksamhet och vårt åtagande gentemot dig. Alla underleverantörer som behandlar personuppgifter på uppdrag av oss är så kallade personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag eller myndighet som behandlar personuppgifter för någon annans räkning. I de fall HVF använder sig av personuppgiftsbiträden kommer HVF att teckna skriftliga avtal med biträdena där de förbinder sig att följa HVF:s behandlingsregler. När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Dina rättigheter En gång per kalenderår kan du kostnadsfritt få veta vilka av dina personuppgifter som HVF hanterar och i vilka ändamål. De sker genom begäran om ett så kallat registerutdrag. Du kan begära att dina personuppgifter rättas, det kallas ”Rätt till rättelse”, ifall uppgifterna är felaktiga. Du har även rätt att kräva att HVF raderar dina personuppgifter från HVF:s samtliga system. I lagen kallat ”Rätten att bli bortglömd”.

HVF har rätt att neka din begäran om radering om det finns legala skyldigheter som hindrar. Det kan bland annat vara skyldigheter kommer från andra lagar så som bokförings- och skattelagstiftning samt ett pågående medlemskap. När det rättsliga åtagandet har upphört gallras uppgifterna.

Vad gör Datainspektionen och när ska man kontakta dem? Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Den som anser att ett företag/organisation/myndighet hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen oavsett relation. Kontaktuppgifter till Datainspektionen hittar du på www.datainspektionen.se

Har du frågor om vår policy? Denna integritetspolicy uppdaterades den 25 maj 2018. HVF kan komma att göra förändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen kommer alltid ligga på vår hemsida. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på info@hjalmarensvattenforbund.se

Om Cookies

För att förbättra upplevelsen när du besöker vår webbplats och möjliggöra användningen av vissa funktioner använder vi s.k. cookies på våra olika sidor. Detta är små textfiler som lagras på din enhet.
Några av de cookies som vi använder tas bort efter slutet av webbläsarsessionen, dvs. när du stänger webbläsaren (s.k. sessions-cookies). Andra cookies finns kvar på din enhet och tillåter oss att känna igen din webbläsare vid nästa besök (s.k. persistent-cookies). Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om cookiesinställningar och själv bestämmer om du ska acceptera cookies eller inte, för specifika fall eller i allmänhet. Att inte acceptera cookies kan begränsa funktionaliteten på vår webbplats.

Vad finns det för olika typer av cookies?

Absolut nödvändiga cookies behövs för att du ska kunna surfa runt på webbplatsen och använda dess funktioner. Utan dessa cookies kan funktionalitet inte garanteras, t.ex. att kunna utföra åtgärder under ett besök (t.ex. textinmatning) eller att kunna navigera mellan sidor på webbplatsen.

Funktionalitetscookies tillåter en webbplats att spara information som redan tillhandahållits (t.ex. användarnamn, språkval eller dina lokaliseringsdata) och förbättra erbjudandet av personliga funktioner till användaren. Dessa cookies samlar in anonymiserad information och kan inte spåra din aktivitet på andra sidor.

Prestandacookies samlar in information om användningen av webbplatsen – t.ex. vilka sidor som besökaren oftast besöker och om besökaren får felmeddelanden från någon sida. Dessa cookies lagrar inte information som möjliggör identifiering av användaren. Den insamlade informationen är aggregerad och anonym. Dessa cookies används enbart för att förbättra prestanda för en webbplats och därmed förbättra användarupplevelsen.

Cookies för marknadsföringsändamål används för att rikta annonsering som är relevant för användaren och anpassad till användarens intressen. De används också för att begränsa frekvensen för en viss annons och mäta effektiviteten av reklamkampanjer. Dessa cookies registrerar om du har besökt en webbplats eller inte. Denna information kan delas med tredje part (t.ex. annonsörer). För att förbättra inriktning och annonsering är dessa cookies ofta kopplade till tredjeparts webbplatsfunktioner.

Invändning mot användning av cookies

Om du inte vill att vi samlar in och analyserar information om dina besök, kan du när som helst invända mot framtida behandling (s.k. opt-out). Om du vill invända mot behandlingen, vänligen kontakta oss.

För att tekniskt genomföra invändningen kommer en opt-out-cookie att ställas in i din webbläsare. Denna cookie är enbart till för att rama in din invändning. Observera att en opt-out-cookie, av tekniska skäl, endast kan användas för webbläsaren från vilken cookien var inställd. Om du tar bort cookies eller använder en annan webbläsare eller enhet, behöver du därför välja att opt-out på nytt.

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna information om personuppgiftsbehandling i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi kommer givetvis att informera dig om väsentliga ändringar, t.ex. om ändamålen för behandlingen ändras eller om det tillkommer nya ändamål för behandlingen av personuppgifter.

Avslutande råd

Skyddet för dina personuppgifter är mycket viktigt för oss. Vi kommer att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter. Men kom ihåg att det är du som äger dina uppgifter. Ju mindre information du lämnar, desto större kontroll har du. Om du till exempel vill surfa anonymt och inte vill att ditt surfbeteende automatiskt ska analyseras av oss och våra leverantörer, då ska du ändra inställningarna i din webbläsare. Om du inte ändrar inställningarna kommer många leverantörer att samla in information som du tillhandahåller. Endast i sällsynta fall kan en personlig referens skapas, men du kan ändå surfa i exempelvis "Incognito-läge" med Google Chrome eller i "Privatläge" med Firefox.