Vår verksamhet

Hjälmarens vattenförbunds uppgift är att sköta Hjälmarens vattenreglering samt ansvara för underhåll och skötsel av sjöns utlopp i Eskilstunaån ner till och med Hyndevadsdammen. Hjälmarens vattenförbunds uppgift är dessutom att svara för utprickning av farleder i Hjälmaren.

Förbundet bildades 1991 och övertog då ansvaret för vattenregleringen från Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag. Sjösänkningsbolaget genomförde sänkningen av Hjälmaren mellan 1878-1888 och fram till 1991 ansvarade bolaget för regleringen.
Bildandet av Hjälmarens vattenförbund var ett resultat av Jordbruksdepartementets utredning om ”Ändrad vattenhushållning i Hjälmaren” som genomfördes under 1970-talet.
Regleringen av Hjälmaren omfattas av en vattendom, VA 15/83.
När det gäller vattenkvalitén i Hjälmaren finns ett kontrollorgan som heter Hjälmarens vattenvårdsförbund. Deras främsta uppgift är att årligen utföra en s k recipientkontroll av vattnets kvalité. Hjälmarens vattenvårdsförbund är sedan 2011 också ett vattenråd och förbundet har en heltidsanställd vattensamordnare.
Läs mer på https://www.vattenorganisationer.se/hjalmaren/

Samägt vatten

Till skillnad från andra större sjöar i Sverige ägs inte Hjälmarens vatten av staten utan är uppdelad på flera ägarintressenter, framförallt mark- och vattenägare runt Hjälmaren samt kommunerna Arboga, Eskilstuna, Katrineholm, Vingåker och Örebro.