En viktig port mellan Hjälmaren och Mälaren

Hyndevadsdammen

Hyndevadsdammen byggdes i samband med den stora sjösänkningen på 1880-talet för att reglera Hjälmaren vattennivå. Dammen består av två dämmen, den lilla och den stora fåran. Grundkonstruktionen har sedan byggnationen varit densamma. Ett större renoveringsarbete gjordes på 1970-talet. Att reglera den gamla dammens träluckor var svårt och krävande. Vintertid kunde luckorna frysa fast och det krävdes upptining med ånga som var mycket tidskrävande. Regleringsarbetet försvårades också av dammens läckage. Situationen blev alltmer ohållbar.

Hösten 2020 fattade därför styrelsen för Hjälmarens vattenförbund ett inriktningsbeslut att genomföra ett underhållsarbete uppdelat i två etapper, etapp 1 – lilla dammen och etapp 2 – stora dammen, med start hösten 2021.

I augusti 2021 startade arbetet med den lilla dammen. Den gamla konstruktionen revs och en ny ram med rejäl infästning i berget byggdes upp. De gamla, manuella träluckorna byttes ut mot automatiska, eluppvärmda stålluckor. Den lilla dammen invigdes i början av december 2021 av landshövdingarna från Södermanland och Örebro län.

I slutet av april 2022 började etableringsarbetet vid den stora dammen.
De 28 träluckorna har ersatts med 10 stålluckor med samma funktion som
i den lilla dammen. Den gamla dammen konstruktion var i mycket dåligt skick, sämre än befarat. Förankringen av den nya dammen har djupborrats ned i berget. Konstruktionen står nu stadigt och risken för dammbrott har eliminerats. Dammen invigdes den 24 november 2022.