vår verksamhet

Hjälmarens vattenförbund

Hjälmarens vattenförbunds uppgift är att sköta Hjälmarens vattenreglering samt ansvara för underhåll och skötsel av sjöns utlopp i Eskilstunaån ner till Rosenholmsdammen. Förbundet svarar även för utprickning av farleder
i Hjälmaren.

Förbundet bildades 1991 och övertog då ansvaret för vattenregleringen från Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag. Sjösänkningsbolaget genomförde sänkningen av Hjälmaren mellan 1878-1888 och fram till 1991 ansvarade bolaget för regleringen.  Bildandet av Hjälmarens vattenförbund var ett resultat av Jordbruksdepartementets utredning om "Ändrad vattenhushållning i Hjälmaren" som genomfördes på  1970-talet. Regleringen av Hjälmaren omfattas av en vattendom, VA 15/83. 

Till skillnad från andra större sjöar i Sverige ägs inte Hjälmarens vatten av staten utan är uppdelad på flera ägarintressenter, framförallt mark- och vattenägare runt Hjälmaren samt kommunerna Arboga, Eskilstuna, Katrineholm, Vingåker och Örebro.

När det gäller vattenkvalitén i Hjälmaren finns ett kontrollorgan som heter Hjälmarens vattenvårdsförbund. Deras främsta uppgift är att årligen utföra en s k recipientkontroll av vattnets kvalité. Hjälmarens vattenvårdsförbund är sedan 2011 också ett vattenråd.  Läs mer på https://hjvvf.se/