Juni 2018

Vattennivån följer en rät linje

Det är många faktorer som påverkar vattennivån i Hjälmaren. Den största faktorn är väder och temperatur. Nederbörd, som snö och regn, har stor inverkan. Men även sol, värme och höga temperaturer påverkar vattennivån.

Vattendomen styr Vattennivån i Hjälmaren regleras enligt en vattendom, VA 15/83. Den anger viktiga gränsvärden som regleringen ska följa, där högsta dämningsgräns anges till 22,10 m och lägsta till 21,62 m. Avvikelser från de angivna gränsvärdena är under särskilda förhållanden tillåtna. Vattennivån ska också följa den s k ”Räta linjen” med, i genomsnitt under en period, så små avvikelser som möjligt. Den ”Räta linjen” innebär att dämningsgränsen den 20 maj varje år ska vara så nära 21,95 m och 21,73 m den 1 oktober samma år. Den 20 maj i år var vattennivån cirka 21,95 m.

Normal vårflod

Trots en på många håll snörik vinter 2017/2018 var inte vårfloden så omfattande. Snörikedomen var inte så stor i Hjälmarens tillrinningsområde. Vårfloden kan därför anses som normal med ordinära vattenflöden.

Torr och het försommar

Vi har upplevt en väderleksmässigt historisk försommar. Värmerekord på värmerekord har rapporterats. Solen har strålat och regnet har uteblivit. Vattentemperaturen i Hjälmaren stiger snabbt och gör att vattnet dunstar fortare än vid normala väderförhållanden. I en sådan het period som vi haft under maj och juni är avdunstningen cirka 2-5 mm/dygn. Det är en viktig faktor som Hjälmarens vattenförbunds regleringssamordnare måste ta hänsyn till vid bedömningen av hur högt vattenflöde som ska passera genom Hyndevadsdammen.

Reglering av dammluckor

Hyndevadsdammen reglerar vattennivån i Hjälmaren. Regleringssamordnaren beordrar hur och när luckdragning ska ske. Under vårflodsperioden strömmade cirka 55 kubikmeter vatten per sekund genom dammen. Under maj och juni har flödet varit betydligt lugnare och uppgår till cirka 5 kubikmeter per sekund. Vattendomen godkänner en minimitappning på cirka
3 kubikmeter per sekund.

April 2018

Verksamhetsåret 2017

Sommaren 2016 var mycket torr vilket gjorde att vattennivån vid årsskiftet 2016/2017 var låg. Vårfloden uteblev helt 2017 och vattennivån var fortsatt låg. Hyndevadsdammen stängdes redan i juli 2016 och öppnades inte förrän i december 2017. Det orsakade problem för kraftbolag, båtfolket och andra intressenter. Man lyckades dock hålla de stipulerade gränsvärdena i den vattendom som Hjälmaren regleras efter. Där högsta dämningsgräns är 22,10 och lägsta 21,62, med vissa undantag för mycket torra perioder. Vid vattennivå 21,62 gäller minimitappning vid Hyndevadsdammen. Hösten rikliga nederbörd gjorde att vattennivån snabbt steg och vid årsskiftet nådde 21,96 m.

Hyndevadsdammen har genomgått funktionskontroll och vissa justeringsarbeten utfördes. Miljökontoret i Eskilstuna och SMHI gjorde tillsynskontroll av dammen. Området kring dammen säkrades med låsta grindar. Tillsammans med Eskilstuna kommun och kraftbolaget Strömfallet AB slutfördes en dammsäkerhetsklassificering av Hyndevadsdammen. Ansökan skickades till Miljökontoret i Eskilstuna 2017-06-27.

Underhåll av mätstationerna i Hjälmaren utfördes under 2017.

Utprickning och underhåll av farleder i Hjälmaren utfördes av anlitad entreprenör enligt avtal.