Noggrann tillsyn

I förbundets organisation finns en regleringssamordnare som sköter och samordnar regleringen av Hjälmarens vattennivå enligt gällande vattendom, VA 15/83. I praktiken innebär det en daglig kontroll av vattennivån i sjön och väderleksutsikter. Med hänsyn till detta och andra påverkande faktorer sedan besluta om stängning eller öppning av dammluckor för att hålla rätt flöde. Regleringssamordnaren ger information till en extern entreprenör som utför luckdragningen.

Många yttre faktorer påverkar

Det är många faktorer att ta hänsyn till, nederbörd, snösmältning, fuktighet i marken, temperatur och så vidare. Regleringssamordnaren följer nogsamt väderrapporter året om. SMHI är behjälplig med en årlig prognos inför vårfloden. Länsstyrelsen i Södermanland är kontrollmyndighet till Hjälmarens vattenförbund. Enligt vattendomen får nivån i Hjälmaren variera mellan 22,10 och 21,62 meter. Vattendomen säger att varje år ska nivån den 20 maj inriktas på 21,95, där den s k ”Räta linjen” börjar, och falla ner till 21,73 m till
den 1 oktober. Beroende på temperatur, lite eller mycket nederbörd blir det större eller mindre avvikelser från den ”Räta linjen”. För att sänka vattennivån med en halv cm krävs ett flöde på cirka 28 kubikmeter per sekund i ett dygn. En varm sommardag kan däremot vattennivån sjunka en halv centimeter bara genom avdunstning.

Hjälmaren är förhållandevis grund, med ett medeldjup på 6,2 meter. Därför kan yttre omständigheter såsom kraftig snösmältning eller längre torrperioder snabbt påverka vattennivån. Hjälmarens vattenförbund sköter regleringen vid Hyndevadsdammen. I Eskilstunaån finns fem kraftstationer som ägs och sköts av privata kraftbolag.