En anrik anläggning

Regleringsdammen i Hyndevad byggdes som en del i arbetet med den stora sjösänkningen av Hjälmaren i slutet av 1800-talet. Dammen stod klar 1880 och har sedan dess varit en viktig port för reglering av vattennivån ut i Mälaren via Eskilstunaån. Under årens lopp har rensningsarbeten i Hyndevadsån samt flertalet förbättringar och renoveringar av dammen genomförts.  Hösten 2020 beslutade styrelsen för vattenförbundet att starta ett mer omfattande underhållsprojekt.

Dammens ursprungliga konstruktion

Dammen byggdes med 36 dammluckor uppdelade på två fåror, den lilla fåran med 8 dammluckor och den stora med 28. Varje dammlucka var cirka 1,5 m bred och gjorda av trä. Gjutjärnsstativen som luckorna gled i, s k gåtar, var väl infästa i berg- och betonggrund med fem bultar i varje stativ, varav den grövsta var 45 mm i diameter. Luckorna manövrerades för hand.

1971 genomfördes mer omfattande reparationsåtgärder på dammen. Då bytte man bl a ut bultarna och gjöt betong över dem för att undvika rostskador. Under vintern 2018 försågs den stora dammen med en räls där en eldriven vagn kunde föras fram och tillbaka. Vagnskonstruktionen gjorde att arbetet med luckorna blev säkrare och enklare.

Dammen moderniseras

Sommaren 2021 startade den första etappen av det beslutade underhållsprojektet av dammen. Den lilla dammens gamla konstruktion revs. En modern regleringsdamm byggdes. En ny infästningsram gjöts och de 8 träluckorna ersattes av 3 nya luckor i stål. Idag kan dammluckorna regleras med fjärrmanövrering. Under 2022 genomförs underhållsarbete på den stora dammen. Dammen är ej tillåten för obehöriga att beträda.