En anrik anläggning

Regleringsdammen i Hyndevad byggdes som en del i arbetet med den stora sjösänkningen
av Hjälmaren som genomfördes i slutet av 1800-talet. Dammen stod klar 1880 och har sedan dess varit en viktig port för reglering av vattennivån ut i Mälaren via Eskilstunaån.
Under årens lopp har rensningsarbeten i Hyndevadsån samt flertalet förbättringar och renoveringar genomförts av dammen, men fortfarande sköts regleringen av dammluckorna
manuellt.

Dammens uppbyggnad

Dammen har 36 dammluckor uppdelade på två fåror. I den lilla fåran finns 8 dammluckor och i den stora 28. Varje dammlucka är cirka 1,5 m bred. Gjutjärnsstativen som luckorna glider i, s k gåtar, är väl infästa i berg- och betonggrund med fem bultar i varje stativ, varav
den grövsta är 45 mm i diameter.
1971 genomfördes större reparationsåtgärder på dammen. Då bytte man bl a ut bultarna och gjöt betong över dem för att undvika rostskador.

Skötsel

Under ett normalår flödar drygt 31 miljoner kubikmeter vatten genom dammen. Ålder och slitage gör att dammluckorna med jämna mellanrum måste bytas ut. Underhåll av dammluckorna sker löpande. Underhåll och skötsel utförs av en extern entreprenör som även hanterar luckdragning för vattenreglering.

Åverkan och sabotage kan orsaka översvämning

Hyndevadsdammen ligger naturskönt belägen längs ett promenadstråk och har också varit ett utflyktsmål för fritidsfiskare. Dessvärre har dammen på senare år vid ett flertal tillfällen utsatts för åverkan där dammluckor har öppnats och ett alltför stort vattenflöde har strömmat genom dammen. För att inte riskera ytterligare åverkan och sabotage beslutade styrelsen för Hjälmarens vattenförbund att stänga gångvägen över dammen.